Baross Gábor Horgászegyesület

Alapítva 1946

Kikötőrend

A BGHE saját használatú

 E-80/2/B/D/C/-/279-00 regisztrációs számú csónakkikötő

KIKÖTŐRENDJE

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület közigazgatási területén, a belterület hrsz: 232040/4 számú Duna folyam területén, a Duna 1633 fkm jobb parti szelvényéből nyíló, Hárosi Duna-ág 1,160 fkm és 1,280 fkm jobb parti szelvényei közötti területen, a Baross Gábor Horgászegyesület (1223 Budapest, Compó u. 1.) az általa üzemeltetett csónakkikötő használatára vonatkozó részletes szabályait – a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Kikötői Osztálya jóváhagyásával – az alábbiakban állapítja meg.

 

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK

1.1 A kikötőrend hatálya

A kikötőrend hatálya kiterjed:

A csónakkikötő üzemeltetőjének adatai

Neve: Baross Gábor Horgászegyesület
Címe: 1223 Budapest, Compó u. 1.
Telefon: +36 (1) 362-01-06
E-mail: barossgaborhe1946@gmail.com

A csónakkikötő Üzemeltetőjének feladatai

 

1.2 A csónakkikötő kikötőrészeinek leírása, területi felosztása:

A kikötő az alábbi főbb részekből áll:

Kiköthető úszólétesítmények típusa: csónakok

Kiépítése: folyami öbölben nyíltvízi kikötő

A csónakkikötő üzemeltetési formája: saját használatú

A csónakkikötőhely jellege, funkciója: csónakok, úszóművekhez történő kikötése, veszteglése

A térség vízrajzi adatai:

Vízi út neve: Duna folyam
mértékadó vízmérce neve (helye) Budafok 1636,9 fkm
Jellemző értékek: m B.f.
„0” pont magassága 94,30
Hajózási kisvízszint LKV: 94,72
Legnagyobb hajózási vízszint LNV: 100,42
MÁSz: 102,48

 

Az úszóműves kikötő úszóművei a legnagyobb hajózási vízszintet (LNHV) meg nem haladó, budafoki vízmércén mért +610 cm vízállásig használhatók.

Úszólétesítmények elhelyezése a csónakkikötőben

A csónakkikötőben az úszólétesítmények kikötési helyét (a Hajózási Hatóság előírásainak figyelembe vételével) és annak időtartamát az Üzemeltető határozza meg.

 

2. FEJEZET: A CSÓNAKKIKÖTŐ HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

2.1 Általános előírások

A csónakkikötőt a 2.3. pontban foglaltak kivételével csak olyan csónakok vehetik igénybe, amelyek megfelelnek a Hajózási Szabályzatban megállapított feltételeknek, hajózásra alkalmasak és érvényes hajóokmánnyal rendelkeznek (amennyiben az előírt számukra), továbbá rendelkeznek az előírt kötelező felszerelésekkel. A hajózásra alkalmasság biztosítása a csónak tulajdonosa/üzemeltetője feladata, a vízi közlekedési előírásoknak való megfelelés a csónak használójának felelőssége. 

A szabályok betartását az úszóművek Kezelői ellenőrizhetik, hiányosság esetén a nem megfelelő vízi járművek kikötő területén való kikötését vagy közlekedését megtilthatják.

A csónakkikötőbe be- illetve onnan kihajózni, ott kikötni csak az Üzemeltető engedélyével lehet. 

A csónakkikötőben tartózkodó úszólétesítmények nem veszélyeztethetik más úszólétesítmény, illetve a csónakkikötő létesítményeinek állagát és biztonságát.  Üzemképtelen, sérült vagy bármely módon korlátozottan üzemképes úszólétesítmény ki- vagy behajózása csak előzetes bejelentés alapján történhet. Ilyen bejelentés esetén az üzemeltető helyszíni szemlét rendelhet el, valamint külön előírásokat hozhat a ki- vagy behajózásra.

A csónakkikötő használói - bármilyen címen is élvezik a kikötői szolgáltatásokat kötelesek a hajózási szabályokat és a jelen kikötőrendben megállapított használati szabályokat megtartani, valamint a vízi közlekedés biztonsága érdekében kötelesek rendszeresen figyelemmel kísérni az illetékes szervek hirdetéseit (Hajósoknak szóló hirdetmény, időjárás- és vízállásjelentés, stb.) tudomásul véve felelősségüket, ha kötelezettségük teljesítésének elmulasztása miatt kárt okoznak, vagy kárt szenvednek.

2.2 Jelentkezési kötelezettség, a csónakkikötő igénybevételének előzetes bejelentése

A csónak használója köteles érkezését bejelenteni a csónakkikötő Üzemeltetőjének.

A bejelentés alapján az Üzemeltető a csónakkikötő kihasználtságának megfelelően, illetve biztonságos működése érdekében az igénybevételt indokolás nélkül megtilthatja.

2.3 Kikötési, tartózkodási tilalom

A csónakkikötő Üzemeltetője megtilthatja a csónakkikötőbe történő behajózást, ha az úszólétesítmény bármely paramétere miatt a havaria, illetve a csónakkikötő létesítményeinek veszélyeztetése áll fenn, vagy a forgalmi helyzet nem teszi lehetővé a behajózást. 

A csónakkikötő Üzemeltetője megtilthatja a kikötést és az ott tartózkodást olyan úszólétesítmény részére:

 

2.4 Úszólétesítmények műveletezése

2.4.1. A csónakkikötőbe történő be,- és kihajózás

Korlátozott látási viszonyok között be- és kihajózás a csónakkikötő Üzemeltetőjének engedélyével végezhető.

2.4.2. Kikötői műveletek

A csónakkikötő környezetében az úszólétesítmények csak a biztonságos, a kormányozhatóság megtartásához szükséges legkisebb sebességgel haladhatnak, kerülve a kárt okozó hullámkeltést és szívóhatást.

A csónakkikötő Üzemeltetőjének engedélyével végezhető:

Műveletképtelenné vált úszólétesítmény vezetője köteles az eseményt haladéktalanul jelenteni a csónakkikötő Üzemeltetőjének.

2.4.3. Kikötés és veszteglés az úszóműveken

 A kikötést úgy kell végrehajtani, a kikötőköteleket úgy kell elhelyezni, hogy az esetleges átállítás, átrendezés végrehajtható legyen.

A csónakkikötő olyan partszakaszán vagy vízterületén, amelynek használatáról a Szabályzat nem rendelkezik, vízi jármű csak a csónakkikötő Üzemeltetőjének előzetes engedélyével köthet ki, vagy vesztegelhet.

A vízi jármű szakszerű kikötéséről (illetőleg vesztegléséről) a vízi jármű vezetője vagy Üzemeltetője köteles gondoskodni oly módon, hogy a csónakkikötő létesítményeiben és más vízi járművekben kárt ne okozzon. A csónakokba történő be- és kiszállás biztonságának szavatolása érdekében a csónakok rögzítését a farrésznél, két ponton történő rögzítéssel kell megoldani. Ahol a csónakmotor állandó felfüggesztett helyzete miatt ez nem lehetséges, akkor az orrésznél kell rögzíteni a vízi járművet oly módon, hogy ezen felül kötéllel még két ponton is kell kötni az úszóműhöz. Mindkét esetben a csónakok rögzítésének biztosítaniuk kell az úszóműre merőleges helyzet megtartását a szél erősségétől függetlenül.

Egymás mellé kikötött vízi járműveknek megfelelő és kellő számú ütközőpárnával, vagy más, alkalmas eszközzel való védelme a vízi járművek vezetőinek, vagy Üzemeltetőjüknek feladata.

 A csónakkikötőben:

2.5. Telelésre vonatkozó előírások

A csónakok téli tárolása a vízből kiemelt állapotban történik. 

A csónakok vízből való kiemeléséről azok tulajdonosa/üzemeltetője köteles gondoskodni.

 

3. FEJEZET: SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS

3.1. Általános előírások

A csónakkikötő Üzemeltetője engedélyezi a kikötő használatát az egyesület tagjainak, továbbá a tagok hozzátartozóinak és vendégeinek is az egyesületi tag kíséretével, kizárólag saját felelősségükre.

A csónakkikötő Üzemeltetője idegeneknek (illetéktelen személyeknek) megtilthatja a kikötőhelyre történő belépést és az ott tartózkodást, abban az esetben, amennyiben magatartásukkal a rend és a biztonság szabályait megsértik.

Ittas és bódult állapotban levő személyek semmilyen jogcímen nem tartózkodhatnak a csónakkikötő úszóműveinek területén.

 Aki a csónakkikötő használata közben a csónakkikötő létesítményeiben, berendezéseiben és az ott veszteglő járművekben kárt okoz, köteles azt a csónakkikötő Üzemeltetőjének bejelenteni és az okozott kárt megtéríteni.

A kikötött vízi járművek őrzéséről annak tulajdonosa köteles gondoskodni. A csónakkikötő Üzemeltetője a használat során a vízi járművekben bekövetkezett károkért (pl. lopás, rongálás) felelősséget nem vállal, kártérítést nem fizet.

Minden, a csónakkikötőben tartózkodó vízi jármű személyzete vészhelyzet észlelésekor (tűz, lékesedés, emberéletet fenyegető veszély, stb.) köteles azt azonnal a csónakkikötő Üzemeltetőjének jelenteni, illetve a vészhelyzet elhárítása érdekében a tőle telhető módon haladéktalanul mindent megtenni.

Horgászni a csónakkikötő területén és a hozzá csatlakozó vízterületen csak a csónakkikötő Üzemeltetőjének engedélyével, továbbá a vízi közlekedés akadályozása és veszélyeztetése nélkül szabad.

A kikötő Üzemeltetője a kikötő Kezelőjére hárítja az úszóművek kezelésének, karbantartásának és a felszereléseinek hiányosságaiból adódó felelősséget. 

A Kezelő feladataihoz tartozó felelősségi körben az úszóművekkel kapcsolatos kezelési szabályokkal összefüggő, a csónakok használója a csónakhasználattal összefüggő esetekben felelősséggel tartozik a kikötőrend be nem tartásából keletkező károkért.

 TILOS:

4.3. Környezetvédelmi előírások

Általános szabályok

Tűz,- illetve környezetszennyezés esetén:

Kiértesítendő szervek:

Szervezet: Telefon
Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság +36 (1) 236-2860
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármesteri Hivatal +36 (1) 229-2611
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Kikötői Osztály +36 (1) 474-1756
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság +36 (1) 477-3500
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály +36 (1) 478-4400

Budapest, 2021 október 4.