Baross Gábor Horgászegyesület

Alapítva 1946

Alapszabály

Baross Gábor Horgászegyesület Alapszabálya

 

Az Egyesület 2016. március 20-án tartott Közgyűlésén a jelenléti ív szerinti tagok a vonatkozó jogszabályok – elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) – alapján az alábbi alapszabályt fogadták el, figyelemmel a 2015. szeptember 19-i közgyűlés által elfogadott alapszabállyal kapcsolatban a Fővárosi Törvényszék által kibocsátott 14.Pk.63.025/1990/21. számú végzésben foglalt felhívásokra.

 

1. § Az Egyesület alapadatai

 

(1) Az Egyesület neve: Baross Gábor Horgászegyesület

(2) Székhelye: 1223 Budapest, Compó u. 1.

(3) Működési területe: Budapest

(4) Vízterülete: Budapest XXII. ker. Hárosi-öböl

(5) Pecsétje: kör alakú pecsét az Egyesület nevével, középen hal alakkal.

 

2. § Az Egyesület célja

 

Az Egyesület célja

(1) a horgászközösség képviselete és érdekvédelme, a horgászati lehetőség biztosítása,

(2) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,

(3) az egyesületi közösség erősítése, a horgászegyesület hagyományainak ápolása,

(4) a horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése,

(5) a kulturált vízparti magatartásforma fejlesztése,

(6) a természet védelmére való nevelés.

 

3. § Az Egyesület feladata

 

(1) Az Egyesület a meghatározott célok érdekében:

a) biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek érdekében ismerteti a horgászattal összefüggő érvényes jogszabályokat és más rendelkezéseket,

b) korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésbe kapott vízterületen,

c) biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások, és az Országos Horgászrend szabályainak betartását,

d) segíti a hatóságokat az orvhalászat és orvhorgászat megelőzésében, valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében,

e) horgászversenyeket és egyéb versenyeket szervez és rendez, melyeken díjként horgászfelszerelések kerülnek kiosztásra (ezek költségkímélő beszerzése érdekében TEÁOR’08 szerinti 46.90 Vegyestermékkörű nagykereskedelmi tevékenységet végez),

f) anyagi lehetőségeinek keretei között horgásztanyákat tart fenn,

g) a horgászat gyakorlásához a jogszabályokban előírt okmányokat állít ki térítés ellenében.

 

(2) Az Egyesület – célkitűzéseinek megvalósítása érdekében – együttműködik hasonló célokat követő hatóságokkal és társadalmi szervezetekkel.

Az Egyesület a Horgászegyesületek Hárosi Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség) tagja. A Szövetség kapcsolataira a Szövetség Alapszabálya az irányadó. Az Egyesület egyidejűleg több Szövetség tagja is lehet.

 

4. § Az Egyesület tagjai

 

(1) Az Egyesületnek az a horgász lehet tagja:

a) aki nem áll állami horgászjegy váltásának a jogszabályokban foglalt tilalma, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgászfegyelmi büntetés hatálya alatt,

b) az Alapszabályban meghatározott időpontig megfizette az éves tagdíját,

c) érvényes horgászvizsgával rendelkezik.

 

(2) Ifjúsági tagként 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni.

 

(3) Az Egyesületnek az anyagi kötelezettségek szempontjából, kedvezményezett ifjúsági tagjai is lehetnek.

 

(4) Az Egyesületnek – az (5) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás feltételei szerint akár teljes jogú – jogi személy tagjai, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.

 

(5) A jogi személy tagsági viszonyára, illetve az egyesületi tevékenységben való részvételére vonatkozó részletes szabályokat az Egyesület Elnöksége és a jogi személy vezetője által kötendő együttműködési megállapodás rögzíti.

 

(6) A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával segít(het)i elő az Egyesület céljainak megvalósítását. A tiszteletbeli tag anyagi hozzájárulásra nem kötelezhető.

 

(7) Az Egyesületben teljes jogú tagként való felvételhez a Közgyűlés által meghatározott összegű tagdíj megfizetésére van szükség.

 

(8) Nem magyar állampolgárságú személy is tagja lehet az Egyesületnek. 

 

5. § Egyesületi tagfelvétel

 

(1) A belépési szándékot a Belépési Nyilatkozat kitöltésével kell kinyilvánítani, egyben aláírásával elismerni, hogy az Egyesület Alapszabályát a felvételt kérő ismeri és betartását magára nézve kötelezőnek tartja.

 

(2) A felvételről az Egyesület Elnöksége dönt. A határozatot a felvételt kérővel indokolást is tartalmazva írásban kell közölni. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő panaszt nyújthat be az Egyesület Közgyűléséhez.

 

(3) A tagság a belépés időpontjától függetlenül, mindenkor a belépés évének január hó 1. napjától számított egy évi időtartamra terjed. Amennyiben a tagság a 8. §-ban foglalt valamely módon nem szűnik meg a tárgyévben, az a következő naptári év január 1. napján automatikusan megújul.

 

(4) A tagokat a jogszabályokban, illetve a jelen Alapszabályban foglalt, a jogi személyekre, pártoló- és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.

 

6. § Az Egyesületi tagsági viszonyból eredő jogok

 

(1) Az Egyesület teljes jogú tagjainak jogai:

a)       az Egyesület teljes jogú tagjának a Közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezési, indítványozási és szavazati joga van, a jogszabályokban megállapított feltételek esetén az Egyesület bármely tisztségére megválasztható,

b)       az Egyesülettől állami horgászjegyet igényelhet,

c)       az állami horgászjegy birtokában területi engedélyt válthat és az abban feltüntetett vízterületen a horgászrend keretei között horgászhat,

d)       az Egyesület által fenntartott horgásztanyát, szolgáltatásait igénybe veheti,

e)       az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken, valamint az Egyesület munkájában tevékenyen részt vehet és segítheti az Egyesületet feladatai teljesítésében,

f)        az Elnökségi üléseken megfigyelési joggal részt vehet.

 

(2) A jogi személy, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségre nem választhatók. 

 

 

7. § Az Egyesületi tagok kötelezettségei

 

(1) Az Egyesületi tagok kötelesek: 

a)          az Alapszabályban előírtakat és a Közgyűlés, valamint az Elnökség és az Egyesület választott szervei által hozott határozatokat végrehajtani, betartani,

b)          védeni az Egyesület vagyonát, továbbá a megállapított tagdíjat (készpénzben, legkésőbb a tárgyi év április 30. napjáig) és egyéb díjat az Egyesület pénztárába befizetni (a hátralékos tagdíj, vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is

érvényesíthető),

c)          az Egyesület Közgyűlésén részt venni,

d)          a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az Országos és Egyesületi Horgászrendet, illetve a más vízterületre érvényes további korlátozó intézkedéseket megtartani és megtartatni,

e)          a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni és az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az Egyesület Elnökségével közölni,

f)           a horgászatra vonatkozó alapismeretekből vizsgázni,

g)          a fogási eredménynaplót az előírás szerint vezetni és a megállapított határideig az Egyesület Elnökségének megküldeni,

h)          a Egyesület közösségi életét és a horgászerkölcs szabályait erősíteni,

i)           a tanyaépületek házirendjét betartani és betartatni.  

 

 

8. § Az Egyesületi tagsági viszony megszűnése

 

(1)  Az Egyesületi tagsági viszony megszűnik:

a)    elhalálozás, illetve jogutód nélküli megszűnés esetén,

b)    a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,

c)    kizárás következtében,

d)    kilépés útján.

 

(2)  Amennyiben a tag nem felel meg a jelen Alapszabályban a tagokra vonatkozó feltételeknek és azt az Elnökség írásbeli felhívása ellenére sem állítja helyre, az Egyesület Elnöksége a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. 

 

Felmondhatja a tagsági jogviszonyát az Elnökség különösen annak a tagnak, aki a tagdíjjal, vagy egyéb kötelező díjakkal hátralékban van és a tartozását legkésőbb a Közgyűlés által meghatározott tagmegújítási időpontig – tárgyi év április 30-ig – az Elnökség írásbeli felszólítása ellenére sem egyenlíti ki. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell a befizetés elmaradása esetén a tagsági jogviszony felmondásra, mint jogkövetkezményre való figyelmeztetést.

 

(3)  Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, az Egyesület jelen Alapszabályát vagy az Egyesület bármely szervének határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást, így különösen, de nem kizárólagosan, aki az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást folytat, illetve aki az önként vállalt valamely kötelezettségét felhívás ellenére nem teljesíti.

 

Annak a tagnak a tagságát, aki figyelmeztetés ellenére a többi tag érdekeit jelentősen sértő, biztonságot veszélyeztető, vagy az egyesületi életben való részvételt, illetve horgásztevékenységet ellehetetlenítő vagy jelentősen megnehezítő – de nem fegyelmi vétséget megvalósító – összeférhetetlen magatartást tanúsít, kizárását megelőzően az Elnökség legfeljebb egy (1) évi időtartamra felfüggesztheti. 

 

A kizárási, illetve a felfüggesztési eljárás megindításáról és annak okáról az érintett tagot az Elnökségnek értesítenie kell. Az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az Elnökség kizárási, felfüggesztési határozatának meghozatala előtt a védekezését akár írásban, akár szóban előadhassa

 

A tag felfüggesztését vagy kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a felfüggesztés vagy kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A felfüggesztő, kizáró határozatot a taggal igazolható módon közölni kell.

 

Az a tag, aki a felfüggesztésével, kizárásával nem ért egyet, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közgyűléstől kérheti az Elnökség határozatának megváltoztatását. A megváltoztatási kérelmet (fellebbezést) az Elnökség részére kell címezni, és legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott levélben postázni, vagy személyesen átadni. 

 

Az Elnökség a határidőben feladott felfüggesztés vagy kizárás elleni megváltoztatási kérelem (fellebbezés) esetén 60 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést, vagy a kérelmet a legközelebbi – 60 napon belül megtartásra kerülő – Közgyűlés napirendjére venni. 

 

Amennyiben felfüggesztési vagy kizárási határozat megváltoztatása iránti kérelem (fellebbezés) érkezett az Elnökséghez, úgy a Közgyűlés nem hozhat más tárgyban határozatot, mielőtt erről döntene. Az Elnökség határozatának megváltoztatásához a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazata szükséges. A felfüggesztéssel, kizárással fenyegetett tagnak biztosítani kell a védekezés lehetőségét és őt személyesen is meg kell hallgatni.

Ha a Közgyűlés az Elnökség felfüggesztő vagy kizáró határozatát megváltozatja, a tag tagsági viszonyát folyamatosnak kell tekinteni, és még egyszer ugyanazon tények alapján nem függeszthető fel vagy zárható ki.

 

A felfüggesztett vagy kizárt tag nem tartózkodhat az Egyesület kezelésében lévő vízterületen, vízpartján (a stégen sem) és a horgásztanyákon, semmilyen indokkal. Nem vehet részt az Egyesület rendezvényein (kivétel az a Közgyűlés, ahol a felfüggesztés, kizárás elleni fellebbezését tárgyalják). A felfüggesztett, kizárt tag az Egyesület horgásztanyáját nem látogathatja és a Hárosi-öböl vízterületén napijeggyel nem horgászhat.  

 

(4) A tag tagsági jogviszonyát az Elnökséghez intézett írásbeli kilépő nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés következtében a tagsági jogviszony a kilépő nyilatkozatnak az Elnökség által történő kézhezvételével egyidejűleg szűnik meg. Amennyiben a tag a kilépő nyilatkozatát az Elnökséghez tárgyév legkésőbb december 31. napjáig nem juttatja el, tagsági jogviszonya a következő év január 1. napjával automatikusan megújul. 

 

9. § Az Egyesület szervei

 

(1)  Az Egyesület szervei:

a)    a Közgyűlés,

b)    az Elnökség,

c)    a Felügyelő Bizottság,

d)  a Fegyelmi Bizottság.

 

(2)  Az Elnökségnek, a Felügyelő Bizottságnak és a Fegyelmi Bizottságnak az a nagykorú személy lehet tagja, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

 

Nem lehet tagja az Elnökségnek, a Felügyelő Bizottságnak és a Fegyelmi Bizottságnak az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.

 

Nem lehet Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tag az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője és Felügyelő Bizottsági tagja nem lehet.

 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Elnökségi és Felügyelő Bizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

Nem lehet Elnökségi tag, a Felügyelő Bizottság vagy a Fegyelmi Bizottság tagja az, aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület Elnökségének, Felügyelő Bizottságának vagy Fegyelmi Bizottságának tagja. Ezen utóbbi összeférhetetlenség alól a Közgyűlés – amennyiben az jogszabályba nem ütközik – egyedi esetben felmentést adhat. A felmentés indokolását és feltételeit írásban is rögzíteni kell.

 

 

 

10. § A Közgyűlés 

 

(1)  Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.

 

(2)  A Közgyűlést rendes ülésre évenként egyszer kell összehívni.

 

(3)  Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni ha: 

a)    az Egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri,

b)    a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével kéri, 

c)    az Elnökség az ok és a cél megjelölésével kéri,

d)    a bíróság annak összehívását elrendeli.

 

(4)  A Közgyűlést az Egyesület Elnöke hívja össze. A Közgyűlést a székhelyére vagy a székhelye szerinti településen lévő megfelelő helyre kell összehívni. 

 

(5)  Az Egyesület nevét, székhelyét, a helyszínt, az időpontot és a napirendi pontokat tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontját megelőző legkésőbb tizenötödik (15.) napig igazolható módon meg kell küldeni a Szövetségnek és az Egyesület valamennyi tagjának. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóban közölni kell továbbá azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.  

 

A meghívó átvételétől számított nyolc napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 

(6)  A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok minimum 50%-a + 1 fő jelen van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, a megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy az eredeti meghívó a megismételt Közgyűlés helyszínét, időpontját, illetve a távolmaradás következményeire való figyelmeztetést megfelelően tartalmazza. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés idejét - amely megismételt Közgyűlés leghamarabb a határozatképtelen Közgyűlés időpontját követő 30 perccel kezdődhet és legkésőbb az eredeti időpontot követő 15. napon tartható meg - az eredeti meghívóban kell meghatározni. 

 

(7)  A Közgyűlés tisztségviselői a levezető elnök – aki egyben jegyzőkönyvvezető –, a jegyzőkönyv két hitelesítője, valamint a két szavazatszámláló. A Közgyűlést és a jegyzőkönyvet az Elnök vezeti. Amennyiben az Elnök a Közgyűlésen nem vesz részt, úgy az Alelnök, amennyiben ő sincs jelen, akkor a korelnök jogosult a Közgyűlést és a jegyzőkönyvet vezetni. A jegyzőkönyv hitelesítői a tagok közül a levezető elnök javaslatára megválasztásra kerülő két személy.

 

(8)  A Közgyűlés a határozatait – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. 

 

Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az

Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a jelen levő szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület tisztségviselőinek visszahívásához a jelen levő tagok 75%-át meghaladó szavazata szükséges.

 

(9)  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a)   akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít,

b)   akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,

c)   aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,

d)   akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja,

e)   aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy

f)    aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

(10) A szavazás nyílt. 

 

Minden tagnak egy szavazata van, akik szavazati jogukat a Közgyűlés jelenléti íve aláírásának feltételével gyakorolhatják, a szavazatszámláló tagok által kiosztott szavazólapokon, határozatonként az igen / nem / tartózkodom négyzet valamelyikének megjelölésével. A tagok csak személyesen jogosultak szavazati jogukat gyakorolni, meghatalmazott képviselő útján történő szavazásra nincs lehetőség. 

 

A Közgyűlésen a szavazatok összeszámlálása a tagok közül a levezető elnök javaslatára megválasztásra kerülő két szavazatszámláló feladata.

 

A szavazás eredményét (a Közgyűlés határozatait) a levezető elnök – a szavazatszámlálók általi összeszámolás és tájékoztatás alapján – a Közgyűlésen szóban nyilvánosan kihirdeti, valamint írásbeli jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés helyét és idejét, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív, amely a Közgyűlésen megjelent tagok nevét, lakcímét, személyazonosító igazolványa számát és aláírását tartalmazza. A Közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a Közgyűlést követő 30 napon belül a Szövetségnek meg kell küldeni.

 

A közgyűlési határozatokat az érintettekkel igazolható módon közölni kell

 

11. § A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei

 

(1) A Közgyűlés:

 

a)    elfogadja és módosítja az Egyesület Alapszabályát,

b)    dönt Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, szétválásáról, az Egyesület  megszűnéséről,

c)    megválasztja, illetve visszahívja az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság Tagjait és Póttagjait,

d)    Jóváhagyja/megállapítja az Egyesület költségvetését, a tagok évi tagdíját, és egyéb hozzájárulásokat, elfogadja az éves beszámolót, megadja a felmentvényt a felelős számadóknak, felhatalmazza az Elnökséget a megállapított költségvetés keretében az egyes rovatok közötti átcsoportosításra,

e)    dönt ingatlan vételéről, az Egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről,  

f)     megtárgyalja az Elnökség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát, jóváhagyja munkaprogramját,

g)    megsemmisíti az Elnökség jogszabályba ütköző határozatait,

h)    beszámoltatja a Felügyelő Bizottságot és a Fegyelmi Bizottságot a végzett munkáról,

i)     másodfokon eljár az Egyesület választott tisztségviselőinek fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt elutasító, valamint az Egyesületből való felfüggesztést vagy kizárást kimondó

Elnökségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben,

j)     megállapítja – az Országos Horgászrend és a vonatkozó jogszabályok keretei között – a kezelésben lévő vízterület horgászrendjét. A halászati vízterület halászati jogának haszonbérbe vételét kezdeményezi, az Elnökség által készített pályázat tartalmát jóváhagyja, a szerződéskötést engedélyezi, a haszonbérbe vett vízterületre – ha a vonatkozó jogszabály másképp nem rendelkezik – öt (5) évenként halgazdálkodási tervet készít,

k)    meghatározza az Egyesület horgásztanyáinak igénybevételi rendjét és térítési díját,

l)     meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát,

m)  költségvetésben állapítja meg az Elnökség tiszteletdíját, költségtérítését és a kedvezmények mértékét,  

n)    ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály – eltérést nem engedően – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 

(2) A Közgyűlés a (1) bekezdés e) és k) pontjában meghatározott hatáskörét az Elnökségre átruházhatja.

 

13. § Az Elnökség

 

(1)   Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik az

Alapszabály betartásáról és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az Egyesület Bizottságainak folyamatos működéséről. Biztosítja két Közgyűlés közötti időszakban az egyesületi munka folyamatosságát.

 

(2)   Az Elnökségnek 7 tagja és 2 póttagja van. Az Elnökség tagjai: elnök (aki egyben az Egyesület Elnöke), alelnök, halgazda, valamint további 4 tag.

 

(3)   Az Elnökség tagjait – közülük elnökét – és póttagjait öt (5) éves határozott időtartamra a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjainak sorából. Megválasztottnak az tekinthető, aki a legtöbb szavazatot, de legalább a leadott szavazatok több mint a felét megkapta. Amennyiben több jelölt közül a szavazatok több mint felét senki nem kapja meg, a szavazást a két legtöbb szavazatot kapott jelölt részvételével kell megismételni.

 

(4)   Az Elnökség tagjai a Közgyűlésnek a jogszabályok és a jelen Alapszabály által előírtak szerint beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

 

(5)  Megszűnik az Elnökség tagjának, illetőleg póttagjának a megbízatása

a)  a megbízás időtartamának lejártával,

b)  visszahívással,

c)  lemondással,

d)  halálával,

f)    cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

g)  vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

14. § Az Elnökség feladata és hatásköre

 

(1)  Az Elnökség őrködni köteles az Egyesület jó híre felett.

 

(2)  Köteles biztosítani minden tag számára a nyugodt egyesületi élethez való jogot.

 

(3)  Az Elnökség feladata és hatásköre:

a)      kitűzi a Közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti annak tárgysorozatát,

b)     gazdálkodik a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a Közgyűlés felhatalmazása alapján a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat,

c)      dönt a 11. § (2) bekezdése alapján a Közgyűlés által átruházott hatáskörben,

d)     határoz tagok felvétele, tagok tagsági jogviszonyának felmondása, illetve tag kizárása tárgyában,

e)      tagjai sorából megválasztja képviselőit a Szövetség küldött-közgyűlésére,

f)       a költségvetés keretein belül határoz az egyes tagok tagdíjának esetleges  mérsékléséről, annak elengedéséről és más díjkedvezmény nyújtásáról,

g)     első fokon eljár az Egyesület választott tisztségviselőinek fegyelmi ügyeiben, a Fegyelmi Bizottság első fokú eljárását követően másodfokon eljár az Egyesület választott tisztséget nem viselő tagjainak fegyelmi  ügyében,

h)     gazdálkodik az Egyesület kezelésében lévő vízterületen, rendszeresen halasítja,

i)       megállapítja a pártoló tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségét,

j)       megállapítja a halfogó és egyéb versenyek, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit és bíráit,

k)     kijelöli versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség által rendezett halfogó versenyre és más rendezvényekre,

l)       kinevezi az Egyesület alkalmazottait, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,

m)    megállapítja az Egyesület alkalmazottainak fizetését,

n)     meghatározza saját munkatervét, 

o)     előkészíti a haszonbérbe venni kívánt halászati jogra vonatkozó pályázatot és annak alapján a haszonbérleti szerződést, 

p)     a Közgyűlésnek javaslatot tesz a halgazdálkodási terv tartalmára, 

q)     eljárást kezdeményez az egyesületi életet zavaró vagy bomlasztó, a közösségi élettel összeférhetetlen magatartást, illetve cselekedetet tanúsító tagok ellen, 

r)       ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály – eltérést nem engedően – az Elnökség kizárólagos hatáskörébe utal.

 

(4)  Az Elnökség a (3) bekezdés d), j), k) és l) pontjában meghatározott hatáskörét az Elnökre átruházhatja.

 

(5)  Az Elnökség szükség szerint, de legalább évenként négy alkalommal rendes ülést tart.

 

(6)  Rendkívüli Elnökségi ülést kell összehívni, ha ezt:

a)  az Elnökség tagjainak legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri,

b)  az Egyesület Elnöke az ok és a cél megjelölésével kéri,

c)  a Felügyelő Bizottság az ok és a cél megjelölésével kéri.

 

(7)     Az Elnökség ülését az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze a tárgysorozat megjelölésével.

 

(8)     Az Elnöki feladatokat az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnök látja el.

 

(9)     Az Elnökség üléseire az Elnökség tagjain kívül a Felügyelő Bizottság elnökét is meg kell hívni.

 

(10)  Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni.

 

(11)  Ha az ülés tárgya az egyesületi tagnak az Alapszabály 8. § (3) bekezdés szerinti felfüggesztése vagy kizárása, illetőleg a 14. § (3) bekezdés g) és q) pontja szerinti fegyelmi ügy(ek), az ülésre az érintett tagot, illetőleg tisztségviselőt meg kell hívni és részére a felszólalás lehetőségét biztosítani kell.

 

(12) Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább a fele jelen van.

 

(13) Az Elnökség a határozatait – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. A szavazás nyílt.

 

(14) Az Elnökség határozatait az érintettekkel igazolható módon közölni kell

 

 

15. § Az Egyesület Elnöke és Alelnöke

 

(1) Az Egyesület Elnökének, illetve az Elnök akadályoztatása esetén Alelnökének jogai és feladatai:

a)     képviseli az Egyesületet, illetőleg az Elnökség egyes tagjait megbízza azEgyesület esetenkénti képviseletével,

b)     összehívja a Közgyűlést, az Elnökségi üléseket és azon elnököl,

c)     ellenőrzi a testületi szervek határozatainak a végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

d)     a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett, átutalások teljesítésére megbízást ad, készpénzfelvételre egy személyben jogosult,

e)     szerződést köt az Egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük az Elnökség által átruházott munkáltatói  jogokat,

f)      eljár a 14. § (4) bekezdés alapján az Elnökség által átruházott jogkörökben.

 

(2)  Az Elnököt munkájában az Alelnök segíti. 

 

(3)  Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök külön meghatalmazás, illetőleg megbízás nélkül is helyettesíti a fenti 15. § (1) bek. a)-f) pontjaiban rögzített jogkörök tekintetében. Ezen helyettesítési jogkörének gyakorlása során az Alelnök köteles az Elnökség részére írásban havonta beszámolni azzal, hogy az írásbeli beszámoló Elnökség részére való megküldése minden tárgyhetet követő első munkanapon esedékes.

 

16. § A Felügyelő Bizottság

 

(1)  A Felügyelő Bizottságnak három tagja és egy póttagja van. 

 

(2)  A Felügyelő Bizottság tagjait – közülük elnökét – és póttagját öt (5) éves határozott időtartamra a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjainak sorából. Megválasztottnak az tekinthető, aki a legtöbb szavazatot, de legalább a leadott szavazatok több mint a felét megkapta. Amennyiben több jelölt közül a szavazatok több mint felét senki nem kapja meg, a szavazást a két legtöbb szavazatot kapott jelölt részvételével kell megismételni.

 

A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésnek a jogszabályok és a jelen Alapszabály által előírtak szerint beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

 

(3)            A Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni az Egyesületi Alapszabályban előírtak megtartását és a Közgyűlés, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá – a Közgyűlés kivételével – az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését. Negyedévenként ellenőrzi a pénz- és vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet köteles készíteni.

 

(4)            A Felügyelő Bizottság jogosult az Egyesület bármely, a működéssel és gazdálkodással összefüggő ügyét megvizsgálni.

 

(5)            Ha a Felügyelő Bizottság ellenőrzése során hiányosságot, jogszabályt vagy az Alapszabályt, az Egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles az Egyesület Elnökét tájékoztatni. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, harminc (30) napon belül rendkívüli Közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

 

(6)     A Felügyelő Bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a Közgyűlésnek beszámolni.

 

(7)     A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult az Elnökség ülésein rész venni.

 

(8)     A Felügyelő Bizottság munkaterv alapján dolgozik.

 

(9)    A Felügyelő Bizottság ülését szükség szerint, azonban évente legalább egyszer össze kell hívni. Az ülés összehívására a Felügyelő Bizottság elnöke köteles.

 

(10) A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább a fele jelen van.

 

(11) A Felügyelő Bizottság a határozatait – amennyiben jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. A szavazás nyílt.

 

(12) A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.

 

(13) Megszűnik a Felügyelő Bizottsága tagjának, illetőleg póttagjának a megbízatása

a)  a megbízás időtartamának lejártával,

b)  visszahívással,

c)  lemondással,

d)  halálával,

e)    cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

f)  vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

17. § A Fegyelmi Bizottság

 

(1)  A Fegyelmi Bizottságnak három tagja és egy póttagja van. 

 

(2)  A Fegyelmi Bizottság tagjait – közülük elnökét – és póttagját öt (5) éves határozott időtartamra a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjainak sorából. Megválasztottnak az tekinthető, aki a legtöbb szavazatot, de legalább a leadott szavazatok több mint a felét megkapta. Amennyiben több jelölt közül a szavazatok több mint felét senki nem kapja meg, a szavazást a két legtöbb szavazatot kapott jelölt részvételével kell megismételni.

 

A Fegyelmi Bizottság tagjai a Közgyűlésnek a jogszabályok és a jelen Alapszabály által előírtak szerint beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

 

(2)  A Fegyelmi Bizottság jár el első fokon az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében.

 

(3)  A Fegyelmi Bizottság eljárásaira az Elnökség által készített Fegyelmi Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

(4)  A Fegyelmi Bizottság időszakonként tájékoztatja az Elnökséget az Egyesület fegyelmi helyzetéről és a felelősségre vonási gyakorlatról, a Közgyűlésen pedig beszámol éves munkájáról.

 

(5) Megszűnik a Fegyelmi Bizottság tagjának, illetőleg póttagjának a megbízatása

a)  a megbízás időtartamának lejártával,

b)  visszahívással,

c)  lemondással,

d)  halálával,

e)    cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,

f)  vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

18. § Az Egyesület jogi személyisége és vagyona

 

(1)  Az Egyesület jogi személy.

 

(2)  Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.       

                          

(3)  Az Egyesület bevételei tagdíjakból és egyéb díjakból, kezelésében lévő vízterületre kiadott területi engedélyek díjából, az alapszabályszerű tevékenységekből eredő egyéb bevételekből, valamint az esetleges egyéb támogatásokból és adományokból áll.

 

(4)  Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az Egyesületnek vétkesen okozott kár esetén.

(5)  Az Egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az Elnök és a Felügyelő Bizottság elnöke a felelős.

(6)  Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja.

 

20. § Az Egyesület felügyelete

 

(1)  Az Egyesület halgazdálkodással összefüggő tevékenységének felügyeletét az illetékes Halászati Felügyelőség látja el. Az Egyesület egyéb, jogszabály által szabályozott tevékenységei felett az e tevékenység szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

 

Budapest, 2016. március 20.